Desatero pro snížení spotřeby vody v rámci měst a obcí

8 minut čtení
Tým Enectiva

Posledních několik srážkově podprůměrných let mění pohled veřejnosti na vodu. Sucho, potažmo ochrana vodních zdrojů se stává tématem číslo jedna ve veřejném i politickém prostoru. Na základě našich zkušeností s certifikacemi budov, monitoringu energií včetně vody, zkušeností z oblastí technologií budov a výstavby jsme se rozhodli, zveřejnit 10 technicko-manažerských pravidel, které pomohou snížit spotřebu v rámci měst a obcí. Desatero pro snížení spotřeby vody.

Tipy pro úsporu vody ve městech a obcích

1. Sledujte spotřeby alespoň na měsíční bázi a stanovte si poměrové ukazatele pro porovnání

Mít základní přehled o spotřebách jednotlivých budov i za všechny budovy v celku, je naprostý základ. Stanovte si základní poměrové ukazatele, jakými jsou spotřeba na m2 podlahové plochy či spotřeba na počet osob, ať můžete smysluplně porovnávat budovy mezi sebou. Vždy dělejte nejen porovnání jednotlivých kalendářních měsíců, ale taktéž meziroční porovnání. Stanovte si limitní hranice spotřeby u začnete neprodleně jednat. Pokud využíváte automatické odečty vodoměrů, tak si můžete dovolit detekovat plýtvání doslova v reálném čase. Doporučujeme nastavit upozornění na detekci průtoku mezi 00:00 a 4:00 ráno. To je doba, kdy je vždy v budovách průtok minimální a tedy ideální čas detekovat nechtěnou spotřebu, kterou byste v jiné hodině neodhalili. Při automatickém sběru dat z vodoměrů je vhodné nastavit si upozornění i na víkendové spotřeby.

V naší aplikaci Enectiva lze sledovat každý vodoměr online s náklady 60 Kč/měsíc, včetně možnosti si nastavit vlastního upozornění na překročení spotřeby.

O principech měření vody se lze dočíst již v našem článku z roku 2016 zde: https://www.enectiva.cz/cs/blog/2016/02/mereni-spotreby-vody/

2. Fakturujte vodu dle skutečné spotřeby

V případě pronájmu obecních bytových či nebytových prostor je vždy nutné fakturovat spotřebu vody dle skutečného náměru na podružných vodoměrech. Jen tak docílíte správné motivace u nájemníků chovat se šetrně. Vodoměry musí být řádně metrologicky ověřené. Cejch platí u teplé i studené vody 5 let. Tam, kde podružné vodoměry chybí, je dejte co nejdříve doplnit. Fakturaci energií nájemníkům lze plně automatizovat, tudíž neznamená vyšší administrativní zátěž.

Vodoměrů je na trhu nespočet typů i výrobců. Pro výběr správného vodoměru je dobré kontaktovat projektanta, případně odbornou firmu, která se vodoměry a jejich instalacemi zabývá. V případě dotazů vám můžeme být taktéž nápomocni.

3. Zadržujte maximum dešťové vody

Jsme střechou Evropy. Poloha naší země, kdy u nás naprostá většina řek pramení a pak odtéká do okolních zemí, nás předurčuje k tomu, že musíme umět využívat maximálně vodu dešťovou. Je totiž tou jedinou, kterou máme. Je nutné se naučit vodu zadržovat ať již v krajině nebo umělých nádržích.
  • podpořte obyvatele v nákupu nádrží na dešťovou vodu

  • používejte vhodnou dlažbu a úpravu povrchů, které vodu propustí, nikoli pouze svedou do kanalizace

  • u budov využijte speciálních střešních systémů, které využívají dešťovou vodu:

Zelená střecha = střecha, která je pokryta půdou a vegetací. Dešťová voda se místo odtoku vsákne a tím vytvoří unikátní prostředí pro vegetaci, ale i živočichy (např. ptactvo). V posledních letech tvoří zeleň na budovách účinné řešení v adaptačních strategiích měst na změny klimatu.

Modrá střecha = Modrá střecha slouží čistě k zadržování dešťové vody. Sice neznáme v ČR zatím žádný projekt, který lze považovat za modrou střechu, ale v zahraničních zemích, kde jsou problémy s vodou začínají být trendem. (Doporučujeme vyhledat “Blue roof”. Voda místo odtoku může být využita k chodu budovy. Možností, jak využít dešťovou vodu, je nespočet – zalévání, mytí nádobí a prádla (dešťová voda je k tomu ideální díky tomu, že neobsahuje téměř žádné minerály, tudíž nezpůsobuje vodní kámen), splachování záchodů a jiné čistící procesy. Ušetříte tak za vodné i stočné najednou.

Zelenomodrá střecha = Jak již název napovídá, jedná se o systém, který kombinuje výhody obou výše zmíněných střech. Jedná se o jeden z nejefektivnějších a nejestetičtějších střešních systémů.

4. Správný průtok na koncových prvcích a výtokových armaturách

U [energetických auditů](https://www.enerfis.cz/sluzby/energeticky-management/energeticky-audit/obecne-informace) provádíme standardně i kontrolu průtoků na koncových prvcích a je zcela běžné, že v případě standardních umyvadel u WC jsou průtoky na hodnotách kolem 15 l/min.

Přitom bohatě postačuje průtok:

  • 2 l/min na umytí rukou

  • 4 l/min na dřezy

  • 6 – 8 l/min na sprchy

Proveďte kontrolu průtoků, stačí k tomu odměrná nádoba a stopky a zvládne to opravdu každý člen údržby. Nechejte zpracovat průtokový audit a následně osadit buď perlátory nebo armatury s menším průtokem tam, kde je třeba průtok upravit. U záchodů je samozřejmou nutností použití dvoustupňového splachování. U starých nádrží (které používali až 12 l na jedno spláchnutí) je možné přidat tzv. stop splachovač nebo sáček naplněný různou hmotou. Cílem obou je redukovat objem vody potřebné na splachování. Taktéž pravidelná kontrola zda splachovač těsní a voda samovolně neprotéká do mísy je vhodná.

5. Zohledněte spotřebu vody při nákupu nových technologií

V rámci všech výběrových řízení či nákupů technologií, které souvisí se spotřebou vody, zohledněte náročnost spotřeby jako jedno z výběrových kritérií. Města, která zavádí ISO 50001 tj. normu pro energetický management, si zvykla na začlenění energetické efektivity jako jednoho z parametrů při výběru technologií. Udělejte to samé s vodou a technologiemi, které ovlivňují její spotřebu. Toalety, myčky nádobí, vodovodní baterie, ale i třeba zvlhčovače vzduchu, strojové chlazení atd.

6. Pověřte odpovědnou osobu sledováním spotřeb, reportováním statistik, kontrolou a řešením nápravných opatření

Každá činnost je vždy o lidech, kteří ji vykonávají. Pokud definujete jasnou zodpovědnost někomu z týmu obce, půjde implementace jednotlivých opatření šetřících vodu mnohem hladčeji. Obecní "vodník" musí mít jak kompetence, tak správně nastavenou motivaci na hledání nových příležitostí. Voda se musí stát tématem pravidelných schůzek managementu města minimálně jednou za kvartál. Předložit report spotřeb, trendy, porovnání s předchozím rokem, plán akcí a seznam provedených činností, které mají vliv na spotřebu vody.

7. Při nové výstavbě a rekonstrukcích městských budov dávejte důraz na zasakovací plochy

Odvod dešťové vody musí být řešen s ohledem na předchozí stav, kdy nedochází k navyšování jejího objemu. Voda, která je svedena do kanalizace je minimalizována a naopak je třeba podpořit její zasakování.K tomu jsou určeny různé varianty přírodních drenážních systémů (SuDS - Sustainable Dreinage Systems).

Zadržování vody v krajině a její neodtékání do kanalizace je žádoucí a to nejen z důvodu, že šetříte peníze za stočné. Je vhodné v okolí budov používat povrchy s co nejmenším odtokovým součinitelem (= koeficient určující kolik dopadnuté vody se nevsákne a odteče do kanalizace).

K tomuto účelu jsou plochy rozděleny do 3 kategorií:

  • A: zastavěné a těžce propustné zpevněné plochy : stavby, asfaltové nebo betonové povrchy, spárovaná dlažba apod., odtokový součinitel = 0,9
  • B: lehce propustné zpevněné plochy : rozumí se dlažba nespárovaná nebo z lomového kamene, štěrkové povrchy, původně nezpevněné plochy trvale využívané k chůzi nebo pohybu vozidel apod., odtokový součinitel = 0,4
  • C: plochy kryté vegetací, odtokový součinitel = 0,05

V rámci nových projektů požadujte výpočet odtékající vody při deštích pro situaci před a pro situaci po dokončení stavby. Rozdíl musí být ideálně ve prospěch stavu po, z pohledu množství zasáknuté vody.

8. Snižte tlak v soustavě distribuující vodu na jeho optimální úroveň

Vyšší tlak znamená vyšší ztráty, ale taktéž vyšší míru opotřebení všech prvků, častější poruchy a vyšší provozní náklady (čerpání). Požadujte zpracování generelu rozvodů vody, který řeší optimalizaci tlakových pásem. Optimální tlak by měl být v rozmezí 0,15-0,60 MPa a měl by být co nejmenší rozdíl mezi špičkou (ráno a večer) a dobou s minimálními odběry (00:00 - 4:00)

Doporučujeme si nechat zpracovat audit vodních ztrát na začátku, uděláte si tím přehled v tom, jak funguje váš systém distribuce vody.

Česká firma zabývající se generely a hydroinformatikou měst a obcí je např. http://www.aquecon.cz/

9. Vysazujte zeleň, která zvládne i sušší podmínky a není náročná na zálivku

Mezi nejsuchomilnější rostliny se řadí fíkovník (stačí zalévat 1 – 2x během letních měsíců), stálezelené dřeviny, jako např. cedr, dub či borovice (preferují velmi malé množství vody), cypřiše (které navíc pohlcují hluk), aloe vera (stačí zalévat pouze pokud je půda naprosto vysušená), kaktus (nepotřebuje téměř žádnou vodu), dále např. morušovník, tlustice vejčitá, tchýnin jazyk, kořenokvětka, gingo biloba, pukol či ruj. Z veškeré vegetace jsou na spotřebu vody nejnáročnější trávníky. V případě že máte vysazené nějaké travnaté plochy, nastavte si zavlažovače tak, aby spotřebovaly maximálně 20 – 30 l na metr čtvereční trávy za měsíc. Ideálně si v blízkosti trávníku vysaďte strom, aby na ni stínil a jeho spotřeba vody se ještě o to více snížila. Co se týče stromů, ty potřebují zavlažování méně časté, ale o to intenzivnější, aby se půda zavlažila do hloubky. V průměru to vychází na 100 l za měsíc. Pro více informací ohledně spotřeby vody rostlin navštivte následující stránky:

https://www.floranazahrade.cz/suchomilne-rostliny/

https://www.floranazahrade.cz/zahrady-s-handicapem-sucha-zahrada-na-vysluni/

10. Vzdělávejte veřejnost v oblasti úspor vody

Každý z nás, a tedy i každý uživatel budovy a každý obyvatel obce či města může přispět k šetrnějšímu nakládání s vodou. Hospodaření s vodou je z velké části o lidech, a proto je důležité, aby existovala osvěta, která vede obyvatele k vodohospodářsky zodpovědnému chování, např. pomocí marketingové kampaně (letáky, videa), informace v obecním tisku, zapojení detí ve školách formou her, soutěže mezi budovami ohledně toho, která bude více efektivní. Sociální sítě mají mnoho negativních aspektů, ale jsou skvělé právě pro šíření informací mezi lidmi. Využijte obecní Facebook nebo Instagram pro osvětu v oblasti úspor vody.

Technologie v oblasti vodohospodářství se neustále vyvíjejí a vědci stále přicházejí s novými nápady v oblasti nakládání s vodou. My je pro Vás samozřejmě pečlivě monitorujeme, ale ani my nevíme vše, proto budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu. Vybrali byste jiných 10 pravidel? Budeme rádi za vaše zkušenosti.